33 năm Anh Hùng Đông Tiến (1987 - 2020) - Thành Kính Tri Ân

Amy Truc Tran

Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các chiến sĩ Anh Hùng Đông Tiến đã vị quốc vong thân trên con đường giải phóng Việt Nam - canh tân đất nước.

Anh hùng tử - khí hùng bất tử. Các anh đã hy sinh khi chưa hoàn thành ước vọng giải phóng đất nước. Nhưng, sự hy sinh của các anh sẽ là ngọn nến thắp sáng niềm tin của bạn bè, nung đúc thêm ý chí và quyết tâm của những người con yêu nước đang tiếp nối đấu tranh để cùng toàn dân giải phóng quê hương, tháo gỡ độc tài, toàn vẹn lãnh thổ:

“Sẽ có một ngày tôi trở về
cùng bạn bè tôi
những người Việt năm châu
xây lại quê hương từ đớn đau đổ vỡ
Dù đường đi có dài lâu
dù gian nguy cách mấy
Chắc chắn ngày tôi trở về
Như bình minh tất đến của một ngày.”
(Trích bài thơ Một Ngày Tất Đến - Khúc Lan)

Tưởng nhớ Tướng Hoàng Cơ Minh và 12 kháng chiến quân đã hy sinh trên đường về đất mẹ. Thành kính tri ân.