Vì sao người Việt ủng hộ Tổng thống Trump

Nguyn Hùng

Mc dù nhiu nhà lãnh đo thế gii, ngoi tr Nga và Trung Quc, đã chúc mng Tng thng đc c Joe Biden, không ít người Vit và người M gc Vit tiếp tc ch đi các v kin mà Tng thng Trump đang theo đui.

Các Thượng ngh s ng h ông Trump như Ted Cruz vn c quyết tng thng đương nhim có ca thng. Nhưng ít nht hai v kin ca ông Trump Georgia và Michigan trong nhng ngày qua đã b toà bác b vì không đ bng chng đ khi kin.

Mt điu khác cũng được nói ti là trong cùng cuc bu c mà ông Trump cho rng có gian ln, chính Đng Cng hoà ca ông li tăng được s ghế ti H vin t 191 lên 196 còn Đng Dân ch mt bn ghế xung còn 215.

Đng Cng hoà hin cũng được d đoán s có 50 ghế Thượng vin so vi 48 ghế ca phía Dân ch trong khi hai ghế bang Georgia còn phi ch ti cuc tái bu c trong tháng Mt vì không ng viên nào đt quá 50% phiếu. Nếu Đng Cng hoà thng, h s li kim soát Thượng vin và ông Biden s rt cht vt trong vic mang li nhng ci t ln. Chưa có ng viên vào Thượng vin nào ca Đng Dân ch chiến thng Georgia trong 20 năm qua.

71 triu lá phiếu

Điu đáng nói là mc dù được d đoán s có màn th hin kém ci trong ln bu c năm nay, ông Trump vn có được s ng h ca 71 triu c tri Hoa Kỳ trong đó hn có nhiu người M gc Vit. Ông Trump cũng được s ng h ca nhiu người Vit Nam da trên nhng gì được phát biu trên truyn thông và mng xã hi.

Lý do rõ nht gii thích s ng h này là lp trường cng rn ca Tng thng Trump đi vi Trung Quc. Trung Quc va là quc gia cng sn ln nht thế gii, va là k thù tng được Đng Cng sn Vit Nam ghi vào hiến pháp. Người dân vn còn nh cuc chiến biên gii 1979 cũng như bt bình trước nhng hành đng ngang ngược ca Trung Quc hin nay Bin Đông.

Đi vi người Vit Nam ti Hoa Kỳ, mt lý do khác là s chán ghét chính tr truyn thng cũng như điu được xem là nhng chính sách có màu sc “xã hi ch nghĩa” ca Đng Dân ch. Điu tr trêu là Đng Dân ch mt nhiu phiếu t nhng người sng ti nông thôn và c nhng người không có cơ hi đ hc hành.

Mt trong nhng người b phiếu cho ông Donald Trump, ông bu âm nhc Dũng Taylor hin đang sng ti Qun Cam California, nói trong mt video trên YouTube hôm 2/11: “[V] bn cht và ging điu, Dũng không đng tình vi tng thng, nhưng v chính sách ca Đng Cng hoà, hai mươi năm nay Dũng đã gi lp trường, nếu mà nói theo cái Cng hoà ca Dũng thì… là John McCain Cng hoà… Trong lòng mình nói là “tôi vn bt đng vi ông nhưng tôi không bt kính ông và tôi không có đi ngược li cái luân lý ca đng ca tôi.”

Trong mt video khác được truyn trc tiếp hôm 9/11 v cơ hi thng kin ca Tng thng Trump, ông Dũng Taylor cho rng ch khi có gian ln rng khp mi có cơ hi cho ông Trump còn các gian ln cc b s không đ đ tng thng đương nhim lt li thế c. Ông cũng nói rng khác bit v s phiếu gia ông Biden và ông Trump đ ln đ cho thy cơ hi thng kin và nh đó thng c ca đương kim tng thng không nhiu. Ông nói trong lch s án l ti Hoa Kỳ, ch khi khong cách dưới 3000 phiếu mi có kh năng đo ngược tình thế.

Mác ‘cung trump’

Phó Giáo sư Hoàng Ngc Giao, Vin trưởng Vin Nghiên cu Chính sách, Pháp lut và Phát trin nói vi BBC Tiếng Vit: “Tôi và bn bè tôi và rt nhiu người mong mun Tng thng Donald Trump thng c, thm chí còn b dán cho mt cái mác là ‘cung Trump’.

đây chúng ta phi phân bit ra căn c ca hai lung ý kiến. Cái lung ý kiến th nht ng h ông Donald Trump là nhìn vào kết qu nhng gì ông làm được cho nước M, nhìn vào nhng gì ông đã làm được vi s đi đu và hung hăng ca Trung Quc mun lp li trt t quc tế.

“Nhìn vào nhng cái đó phn ln người Vit Nam đu mong ông Donald Trump thng c bi vì ông y thng c thì có nghĩa là cái chính sách cng rn vi Trung Quc và kim chế Trung Quc nó mnh m hơn, nó rt rõ ràng.

“Còn vi ông Biden, rõ ràng vn là s hoài nghi rt ln do tác phong ca ông y cũng như do chuyn tám năm ông y trong Nhà Trng cùng ông Obama nhưng cái hành đng đ ngăn cn cái s có th nói là hung hăng, mun lp li trt t thế gii ca Trung Quc thì chính quyn Obama-Biden không làm được bao nhiêu c.”

Ngay dưới video phng vn ông Hoàng Ngc Giao, mt trong nhng người xem vào bình lun: “[Ô]ng Giao rt thng thn, cung Trump, tôi cũng thế.”

Nhưng bên cnh nhng người ng h ông Trump vì khía cnh chính sách, nhiu người còn ng h v tng thng vì điu vn được gi là “thc tế thay thế” tn ti cùng thc tế thường ngày. T Washington Post nói nhng điu sai s tht được ông Trump nói ra mi ngày, tính theo mc trung bình, đã tăng t sáu trong ba năm đu tiên ông làm tng thng lên ti 50 mi ngày trong năm th tư. Trong cuc tranh lun truyn hình đu tiên, ông Trump được cho là đã nói sai s tht 40 ln so vi sáu ln v phía ông Biden.

Truyn thông quc tế nói rng dù ông Trump không còn làm tng thng, ch nghĩa Trump s vn còn và ông Biden s cai qun ti “đt nước ca Trump”. Người ta còn nói ti kh năng ông Trump có th ra tranh c ln na và cũng không loi tr mt trong nhng người con ca ông, vn đang thuyết phc b quyết chiến ti cùng, có th ra tranh c. Và điu có nhiu kh năng xy ra là nhiu người M gc Vit ln người Vit s gi nguyên s ng h hin thi đi vi ông Trump hay đi din mi ca ch nghĩa Trump./.