Luật sư Nguyễn Văn Đài đến giáo phận Speyer cầu nguyện và vận động cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Speyer, Đức Quốc, 15.06.2019

Trong chuyến đi vận động cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam luật sư Nguyễn Văn Đài đã đến giáo phận Speyer gặp gỡ Đức Giám Mục Phó  Otto Georgens, các sơ bề trên của tu viện dòng Đa Minh là Gertrud Dahl và sơ Katharina dòng Karmelitinnen để cảm ơn ĐGM Georgens, quý sơ và giáo dân từ mấy năm qua luôn tỏ tình liên đới và cầu nguyện cho những người Việt Nam lên tiếng tranh đấu cho Công Lý và bị tù đày.

Đức Giám Mục Phó Otto Georgens chúc lành cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam
Nữ tu viện dòng Đa Minh trong thánh lễ cầu nguyện cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam


Cùng Đức Giám Mục Phó Otto Georgens cầu nguyện cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam


Luật sư Nguyễn Văn Đài tại nữ tu viện chiêm niệm Karmelitinnen Speyer

Sau phần chia xẻ về tình hình nhân quyền tại Việt Nam là phần cùng tham dự thánh lễ và cầu nguyện và chúc lành cho những người Việt Nam đang bị chế độ Cộng Sản Việt Nam đàn áp và cầm tù.
Mọi người đều rất cảm động trước những gì luật sư Đài đã trải qua và chúc anh mọi điều tốt lành trên con đường lên tiếng tranh đấu cho những người đang bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bóc lột.

Nam-Hưng