Bars For Blooger: Vận động nhân quyền cho tù nhân lương tâm VN

Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền: cùng đồng hành với tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Đặng Xuân Diệu và Hồ Đức Hoà. Những người đấu tranh cho tự do hội họp và tự do ngôn luận một cách ôn hoà thì cần được bảo vệ thay vì bị hành hạ.

http://barsforblogging.com/letters/