Chính phủ Việt Nam có 131 Thứ Trưởng !

Bảo Nhi Lê|

“Cụ thể số thứ trưởng của 22 bộ ở Việt Nam như sau:

1. Bộ Tài chính: 9 thứ trưởng
2. Bộ Công an: 7 thứ trưởng
3. Bộ Xây dựng: 7 thứ trưởng
4. Bộ Giao thông Vận tải: 7 thứ trưởng
5. Thanh tra Chính phủ: 7 thứ trưởng
6. Bộ Quốc phòng: 6 thứ trưởng
7. Bộ Nội vụ: 6 thứ trưởng
8. Bộ Tư pháp: 6 thứ trưởng
9. Bộ Ngoại giao: 6 thứ trưởng
10. Bộ Lao động Thương binh Xã hội: 6 thứ trưởng
11. Bộ Tài nguyên Môi trường: 6 thứ trưởng
12. Văn phòng Chính phủ: 6 thứ trưởng
13. Ủy ban Dân tộc: 6 thứ trưởng
14. Ngân hàng Nhà nước: 6 thứ trưởng
15. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn: 5 thứ trưởng
16. Bộ Thông tin Truyền thong: 5 thứ trưởng
17. Bộ Y tế: 5 thứ trưởng
18. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch: 5 thứ trưởng
19. Bộ Giáo dục Đào tạo: 5 thứ trưởng
20. Bộ Kế hoạch Đầu tư: 5 thứ trưởng
21. Bộ Công thương: 5 thứ trưởng
22. Bộ Khoa học Công nghệ: 5 thứ trưởng